අපි එකට

 එකක්: අපි එකට ගනුදෙනුකරුවන් 

පාරිභෝගිකයා ගොකායි සමාගමට පිවිසෙන්න

පාරිභෝගිකයා අපගේ ප්‍රදර්ශන කුටියට පිවිසෙන්න

දෙක: අපි එකට වැඩ කරමු

තුන: අපි එකට රාත්‍රී ආහාරය ගන්නෙමු

හතර: අපි එකට ගමන් කරනවා


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -29-2020