ප්රදර්ශනය

2017 SGIA එක්ස්පෝ

2018 SGIA එක්ස්පෝ

2019 SGIA එක්ස්පෝ

FESPA 2016

FESPA 2017

ෆෙස්පා 2018

ෆෙස්පා 2019

SGI ඩුබායි -2016

SGI ඩුබායි -2017

SGI ඩුබායි -2018

SGI ඩුබායි -2019

SGI ඩුබායි -2020

SIGN CHINA 2015 ෂැංහයි හි

SIGN CHINA 2016 ෂැංහයි හි

SIGN CHINA 2017 ෂැංහයි හි

SIGN CHINA 2018 IN SHANGHAI

SIGN CHINA 2019 ෂැංහයි හි

සිංහ චීනය 2020 ෂැංහයි හි

27 වන ෂැංහයි ජාත්‍යන්තර දැන්වීම් සහ සං Sign ා තාක්ෂණ හා උපකරණ ප්‍රදර්ශනය

28 වන ෂැංහයි ජාත්‍යන්තර දැන්වීම් සහ සං Sign ා තාක්ෂණ හා උපකරණ ප්‍රදර්ශනය